Conference

การทดสอบการปลูกทีทรี ((Melaleuca alternifolia) (Maiden &Betche) Cheel) ในสภาพนิเวศเกษตรของประเทศไทย
การประชุมทางวิชาการประจำปี 2551 ครั้งที่ 6 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ชาติ
29 กรกฎาคม 2008
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การขยายพันธุ์ต้น Tea Tree โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้ประโยชน์จากน้ำมันทีทรีที่ผลิตในประเทศไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีระดับนาโน แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012