Conference

คุณภาพของน้ำมันทีทรี (Melaleuca alternifolia) ที่ผลิตได้ในประเทศไทย
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 กรกฎาคม 2008
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-