Conference

ความหลากหลายของผีเสื้อกลางคืนในอุทยานแห่งชาติเขานัน
การประชุมวิชาการโครงการ BRT ครั้งที่12
ชาติ
11 ตุลาคม 2008
สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

โครงการความหลากหลายของผีเสื้อหนอนม้วนใบวงศย่อย Olethreutinae ในอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ปีที่2)

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการประจำปี 2550 โครงการ BRT ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ความหลากหลายของผีเสื้อกลางคืนในอุทยานแห่งชาติเขานัน,13 ต.ค. 2007 - 13 ต.ค. 2007