Conference

Article
การศึกษาย้อนหลังถึงปัจจัยเสี่ยงของการพบอะฟลาทอกซินในอาหารโคนมในเขตภาคกลางของประเทศไทย
Conference
ประชุมวิชาการโคนม เรื่อง "อุตสาหกรรมโคนมไทยในการแข่งขันในอนาคตและการปรับตัวของเกษตรกร"
Class
ชาติ
Date
21 สิงหาคม 2005 - 22 สิงหาคม 200
Location
-
DOI
-
Related Link
-