Conference

Article
ผลจากความเครียดของเกลือต่อการสะสมน้ำตาลในหม่อน, Morus rotunbiloba Koidz.
Conference
การประชุมวิชาการหม่อนไหมระดับชาติ ครั้งที่ 1
Class
ชาติ
Date
22 - 23 กันยายน 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-