Conference

ดัชนีประเมินคุณภาพ (Quality Index Method; QIM) สำหรับปูแสม (Neoepisesarma mederi, H. Milne Edwards 1853) ที่เก็บรักษาในน้ำแข็ง
การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34
ชาติ
31 - 2 ตุลาคม 2008
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-