Conference

EFFICIENCY OF FREEZE – DRIED CROCODILE BLOOD IN IRON DEFICIENCY ANEMIA MALE RATS.
the 19th Working Meeting of the IUCN-SSC Crocodile Specialist Group.
นานาชาติ
2 - 7 มิถุนายน 2008
Santa Cruz สาธารณรัฐโบลิเวีย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01424598 ชื่อวิชา Special Problems,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักบริการวิชาการ การใช้ประโยชน์ :แคปซูลเลือดจระเข้,1 ก.ย. 2008 - 30 ก.ย. 2009