Conference

Article
อิทธิพลของน้ำหนักแห้งที่มีต่อการออกดอก ปริมาณผลผลิต และคุณภาพของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียที่ปลูกช่วงปรับเปลี่ยนในระบบเกษตรอินทรีย์เปรียบเทียบกันระบบเกษตรเคมี
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”
Class
ชาติ
Date
26 - 30 พฤษภาคม 2008
Location
พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-