Conference

Article
การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของไนโตรเจนในใบในรอบปีและความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเขียวใบกับปริมาณไนโตรเจนในใบส้มโอพันธุ์ทองดี
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”
Class
ชาติ
Date
26 - 30 พฤษภาคม 2008
Location
เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-