Conference

Article
ประสิทธิผลในห้องปฏิบัติการของสมุนไพรไทยต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus flavus ที่ก่อสารพิษอะฟลาท็อกซิน
Conference
การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2550
Class
ชาติ
Date
31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2007
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-