Conference

Article
ระบบที่ใช้ในการทดสอบการเพิ่มขยายพันธุ์ของไรตัวห้ำบนอาหารที่แตกต่างกัน
Conference
การประชุมเสนอผลงานวิจัยของกลุ่มงานวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง "งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าบางชนิดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
Class
ชาติ
Date
26 ตุลาคม 2007
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

งานวิจัยและพัฒนาพืชป่าเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการศัตรูธรรมชาติของไรขาวพริก (Polyphagotarsonemus latus (Banks): Acari: Tarsonemidae) และความเป็ แหล่งทุน :สกว. และ สกอ.,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 738499 ชื่อวิชา Practicum in Biological Science,10 พ.ค. 2008 - 6 มิ.ย. 2008