Conference

Article
การเปรียบเทียบชุดตรวจสอบเตรียมเองกับชุดตรวจสอบเชิงการค้าในการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคพีอาร์อาร์เอส
Conference
ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 33 (ISBN: 0000000000000)
Class
ชาติ
Date
31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2007
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-