Conference

Article
อัลกอริธึมตัวกรองคาร์ลมานผสมการประมาณเชิงเส้นเป็นช่วงเพื่อประมาณอุณหภูมิในกระบวนการหลอมโลหะ
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาระบบประมาณและควบคุมอุณหภูมิของนํ้าโลหะในเตาหลอมโลหะแบบเหนี่ยวนำ

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงงานสมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียว การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการประมาณค่าอุณหภูมิน้ำเหล็ก,1 มิ.ย. 2008 - 28 ก.ย. 2009