Conference

Article
ความสามารถของแอคติโนมัยสีทจากรากและดินรอบรากพืชตระกูลถั่วในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์
Conference
The proceeding of 10th National Graduate Research Conferrence.
Class
ชาติ
Date
10 - 12 กันยายน 2008
Location
Sukhothai Thammathirat open University. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-