Conference

การสำรวจ ทดสอบและประเมินสภาพโครงสร้างเสา โครงการทางรถไฟยกระดับ
การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 3
ชาติ
24 - 26 ตุลาคม 2007
พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203558 ชื่อวิชา Inspection & Rehabilitation of Structures,24 ม.ค. 2012 - 21 ก.พ. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักทางหลวงที่ 3 กรมทางหลวง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ปัญหาในงานทาง สะพาน และแนวทางแก้ไข,16 ธ.ค. 2011 - 16 ธ.ค. 2011