Conference

การมีส่วนร่วมของพระภิกษุสงฆ์ในการจัดการขยะชุมชนเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 2
ชาติ
19 กันยายน 2008
อื่นๆ ประเทศไทย
-
-