Conference

Article
การแก้ไขปัญหาเกษตรกรยากจนด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
Conference
การประชุมทางวิชาการระดับชาตินักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันที่ 26 ตุลาคม 2550
Class
ชาติ
Date
26 ตุลาคม 2007
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การประเมินผลของการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและ พื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวของเกษตรกร ตำบลวังกวาง อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง การใช้ประโยชน์ :ผลจากการสะท้อนข้อมูลสู่เวทีชุมชนทำให้เกษตรกรตระหนักชัดถึงความยากจนในการประสบความสำเร็จด้วยวิถีการผลิตแบบเดิม ซึ่งเกษตรกรได้ระดมความคิดร่วมกันเพื่อการแสวงหาแนวทางเลือกใหม่ในการผลิตในพื้นที่ที่ลดลงแต่ให้ผลตอบแทนที่ดี รวมทั้งดำเนินกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างพลังในการต่อรองทางการตลาด และการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยได้ทำการศึกษารูปแบบการทดลองปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจของเกษตรกร,26 ต.ค. 2007 - 31 ต.ค. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การวิจัยโครงการตามแนวพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียง,27 เม.ย. 2012 - 27 เม.ย. 2012
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การแก้ไขปัญหาเกษตรกรยากจนบนพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวโดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งทุน :สวพ.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ระเบียบวิธีวิจัย,16 ก.พ. 2012 - 16 ก.พ. 2012
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กองบัญชาการทหารสูงสุด การใช้ประโยชน์ :นำผลประเมินเพื่อไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง,30 มี.ค. 2009 - 30 มี.ค. 2009