Conference

การผสานพลังศาสตร์แห่งแผ่นดิน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
การประชุมทางวิชาการประเพณี ครั้งที่ 11 (ม.มหิดล ม.ธรรมศาสตร์ กองทัพเรือ ม.เกษตรศาสตร์
ชาติ
27 เมษายน 2007
ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกองทัพเรือ การใช้ประโยชน์ :เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหา ความเกี่ยวข้องกัน แนวโน้มในการเสริมสร้างความมั่นคง แห่งแผ่นดิน ซึ่งแต่ละสถาบันเป็นหลักในการผลิตบุคลากรออกไปรับใช้ประเทศชาติในสาขาที่ตนถนัด ให้ได้มุมมอง ที่กว้างขวางและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป ,27 เม.ย. 2007 - 27 เม.ย. 2007
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงในเขตสถานีวิจัย มก. แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010