Conference

Article
การเตรียมและการวิเคราะห์ตรวจสอบกาวยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์มวลโมเลกุลต่ำ
Conference
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” และงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 6 IRPUS 51
Class
ชาติ
Date
28 มีนาคม 2008 - 30 มีนาคม 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” และงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมและการวิเคราะห์ตรวจสอบกาวยางธรรมชาติอิพอกซิไดซ์มวลโมเลกุลต่ำ,28 มี.ค. 2008 - 31 มี.ค. 2008