Conference

Article
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของผลชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์
Conference
การสัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6
Class
ชาติ
Date
14 - 15 สิงหาคม 2008
Location
เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-