Conference

การชักนำให้เกิดแคลลัสชนิดเอ็มบริโอจีนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเพิ่มปริมาณต้นหน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus officinalis L.)
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”
ชาติ
26 - 30 พฤษภาคม 2008
เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
-
-