Conference

การพัฒนาผลการเรียนร้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยการบันทึกผ่านอนุ
เปิดขอบฟ้าคุณธรรม
ชาติ
28 สิงหาคม 2008
อื่นๆ ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01153591 ชื่อวิชา Research Methods in Education,1 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาผลการเรียนร้และจรรยาบรรณการวิจัยของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา แหล่งทุน :การสอนสอดแทรกคุณธรรม,1 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009