Conference

Article
ผลของน้ำยางสมุนไพรหนุมานนั่งแท่นในการกระตุ้นขบวนการหายของแผลแบบ excision ในสุนัข
Conference
การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์ (ประเทศไทย) ครั่งที่ 31
Class
ชาติ
Date
30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2008
Location
เพชรบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาคุณสมบัติของสมุนไพรหนุมานประสานกายต่อการกระตุ้นกระบวนการหายของแผล

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมกายวิภาคศาสตร์ (ประเทศไทย) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์ (ประเทศไทย) ครั้งที่ 31,30 เม.ย. 2008 - 2 พ.ค. 2008