Conference

Article
การเปรียบเทียบชุดตรวจหมู่เลือดแมวระหว่างแผ่นตรวจ KU และแผ่นตรวจปกติสำหรับการตรวจกลุ่มเลือดแมว
Conference
การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 33
Class
ชาติ
Date
31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2007
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-