Conference

Article
การศึกษาภาวะผู้นำ และทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนาผู้บริหาร
Conference
การประชุมวิชาการ ประจําปี 2551 เรื่อง การพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 1 เมษายน 2551.
Class
ชาติ
Date
1 เมษายน 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาภาวะผู้นำและทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership for Change & Development,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2013