Conference

การวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของเส้นใยฝ้ายปรับปรุงพันธ์จากโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตฝ้ายในประเทศไทย
การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43
ชาติ
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2005
-
-
-