Conference

Article
ผลของโลชั่นสมุนไพรและกรดอินทรีย์ต่อเชื้อยีสต์ Malassezia pachydermatitis ในหลอดทดลอง
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เป็นผลิตภัณฑ์โลชั่นสมุนไพร และ derma scrub ใชัในโรงพยาบาลสัตว์ บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตศาสตร์,26 ก.ย. 2008 - 26 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โรคผิวหนังในสัตว์เลี้ยงที่พบบ่อยและการรักษาทางเลือกด้วยสมุนไพร,16 ต.ค. 2009 - 16 ต.ค. 2009