Conference

Article
ผลของแบคทีเรีย Paracoccus pantotrophus ต่อคุณภาพน้ำและผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในการเลี้ยงด้วยน้ำความเค็มต่ำ
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-