Conference

การศึกษาคุณลักษณะ Complementary DNA (cDNA) และการแสดงออกของยีน Antimicrobial peptide ในกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii, de Man)
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-