Conference

Article
ชีววิทยาและความสามารถในการกินของแมลงหางหนีบ Chelisoches morio (Fabricius) (Dermaptera: Chelisochidae) ที่มีต่อแมลงดำหนามมะพร้าว Brontispa longissima Gestro (Coleoptera: Hispidae)
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004571 ชื่อวิชา Biological Control of Insect Pests & Weeds,10 ก.ย. 2009 - 10 ก.ย. 2009