Conference

ประสิทธิภาพของมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ Wollastoniella rotunda Yasunaga and Miyamoto (Hemiptera: Anthocoridae) ในการควบคุมเพลี้ยไฟ Thrips palmi Karny (Thrysanoptera: Thripidae)
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-