Conference

Article
ประสิทธิภาพของมวนตัวห้ำเพลี้ยไฟ Wollastoniella rotunda Yasunaga and Miyamoto (Hemiptera: Anthocoridae) ในการควบคุมเพลี้ยไฟ Thrips palmi Karny (Thrysanoptera: Thripidae)
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-