Conference

ผลการใส่ฟางข้าวและแกลบร่วมกับปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมต่อผลผลิตของข้าวที่ปลูกในชุดดินพิมาย
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-