Conference

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหยาบละเอียดของผิวชิ้นงานกับเงื่อนไขการกัดของวัสดุอิพอกซีเรซินเติมอลูมิเนียม
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาระบบหล่อเย็นของแม่พิมพ์อีพอร์กซี่เรซินผสมอะลูมิเนี่ยม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาระบบหล่อเย็นของแม่พิมพ์อีพอร์กซี่เรซิ่นผสมอะลูมิเนี่ยม แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008