Conference

การพัฒนาอุปกรณ์หยดจ่ายของเหลวขนาดเล็กด้วยความดันอากาศ
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-