Conference

Article
การผลิตเอนไซม์เบต้า-กลูโคซิเดสจากเชื้อรีคอมบิแนนท์ Pichia pastoris YW-11430 และ Pichia pastoris YM-11430 ด้วยวิธีการหมักแบบครั้งคราว
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-