Conference

Article
ผลตกค้างของปุ๋ยมูลไก่ ยิบซั่มและปุ๋ยเคมี (ปีที่ 3) ที่มีต่อผลผลิตหัวสดและปริมาณแป้งของมันสําปะหลังที่ปลูกในดินชุดวาริน
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดลพบุรี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเพิ่มผลผลิตพืชไร่ (มันสำปะหลัง),8 ก.ย. 2009 - 17 ก.ย. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การใส่ปุ๋ยมูลไก่ยิบซั่มและปุ๋ยเคมี ,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2010