Conference

ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ KBSC 605
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดหวานและข้าวโพดฝักอ่อนสำหรับตลาดฝักสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

Outcome

 • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 605 สำหรับอุ แหล่งทุน :จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2552,1 มี.ค. 2009 - 28 ก.พ. 2010
 • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอด KBSC 605 สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูป แหล่งทุน :โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ สกอ.,1 ต.ค. 2006 - 30 ก.ย. 2007
 • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด ในวิชา 04014129 หลักการปรับปรุ,6 ส.ค. 2007 - 27 ส.ค. 2007
 • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Quantitative Genetics Applied to Plant Breeding,16 ก.พ. 2009 - 16 ก.พ. 2009
 • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031496 ชื่อวิชา Selected Topics in Plant Pathology,6 ม.ค. 2009 - 6 ม.ค. 2009
 • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401454 ชื่อวิชา Plant Reproductive Physiology,23 ก.พ. 2009 - 23 ก.พ. 2009
 • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท แอกโกร-ออน (ไทยแลนด์) จำกัด การใช้ประโยชน์ :ขอให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 605 ปี 2552-2554 ปีละ 10-30 ตัน ,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
 • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401454 ชื่อวิชา Plant Reproductive Physiology,12 ม.ค. 2008 - 12 ม.ค. 2008
 • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 605 สำหรับอุ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ปี 2552,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
 • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท แอกโกร-ออน (ไทยแลนด์) จำกัด การใช้ประโยชน์ :ขอสั่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ KBSC 605 เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2554 จำนวน 10, 20 และ 30 ตัน ตามลำดับ รวม 60 ตัน ,1 ธ.ค. 2009 - 1 พ.ย. 2011
 • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401454 ชื่อวิชา Plant Reproductive Physiology,27 ก.พ. 2009 - 30 มี.ค. 2012
 • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401454 ชื่อวิชา Plant Reproductive Physiology,30 มี.ค. 2012 - 30 มี.ค. 2012