Conference

Article
อิทธิพลของวิธีเก็บเกี่ยวที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเพื่อการผลิตถั่วงอก
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-