Conference

Article
ผลของการจำกัดปริมาณน้ำดื่มที่มีต่อคุณภาพไข่และเปลือกไข่ ปริมาณความชื้นในมูล โลหิตวิทยา และลักษณะการสืบพันธุ์ในไก่ไข่
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-