Conference

การประเมินผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยในจังหวัดลพบุรี
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การถ่ายทอดเทคโนโลยีและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรในจังหวัดลพบุรี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี สถาบันอินทรีจันทรสถิตยืเพื่อการค้นคว้าและพัมนาพืชศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การลดต้นทุนการผลิตอ้อย,25 ธ.ค. 2008 - 25 ธ.ค. 2008
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตอ้อย อ้อยพันธุ์ดีเด่นของ มก.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2010
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยลพบุรี มก. การใช้ประโยชน์ :การเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยในจังหวัดลพบุรี ,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2012