Conference

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิชาบูรณาการวิทย์-เกษตร สำหรับชั้นมัธยมศึกษา
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4
ชาติ
6 - 7 ธันวาคม 2007
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
-
-