Conference

Article
สมรรถนะการผสมของสายพันธุ์อินเบรดที่ได้จากลูกผสมกลับของข้าวโพด normal x opaque-2
Conference
การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแบทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3
Class
ชาติ
Date
14 - 16 พฤษภาคม 2008
Location
เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-