Conference

Article
การแยกเชื้อและศึกษาลักษณะของเชื้อแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายสารอาทราซีน
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 33
Class
ชาติ
Date
18 - 20 ตุลาคม 2007
Location
นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การย่อยสลายและการบำบัดทางชีวภาพของสารกำจัดวัชพืชอาทราซีนในดินประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009571 ชื่อวิชา Soil Management for Food Safety,16 มิ.ย. 2009 - 24 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009451 ชื่อวิชา Soil Microbiology,10 มิ.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 009551 ชื่อวิชา Advanced Soil Microbiology,27 ต.ค. 2008 - 16 ก.พ. 2009
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การใช้ประโยชน์ :นำแบคทีเรียที่แยกได้ไปใช้เป็น positive control ในการศึกษาโครงงานวิจัย เรื่อง การตรวจกาจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารกำจัดวัชพืชอะทราซีนจากดินในพื้นที่เกษตรกรรมโดยเทคนิคพีซีอาร์,19 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009