Conference

ผลของการช่วยผสมเกสรที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและผลผลิตพลับที่ปลูกเป็นการค้าบางพันธุ์
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
ชาติ
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-