Conference

Ultrastructure of sharkfin cartilage
การประชุมวิชาการกล้องจุลทรรศน์แห่งประเทศไทยประจำปี ครั้งที่ 24
ชาติ
14 - 16 กุมภาพันธ์ 2007
Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
-
-