Conference

Article
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤตเป็นตัวกลาง
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 จัดโดย สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ณ โรงแรมรามา การ์เด้น
Class
ชาติ
Date
26 - 27 ตุลาคม 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)