Conference

การประเมินการจัดการระบบอ่างเก็บน้ำของลุ่มน้ำแม่กลองโดยวิธี DEA
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12
ชาติ
2 - 4 พฤษภาคม 2007
พิษณุโลก ประเทศไทย
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207641 ชื่อวิชา River Basin System Modeling for Water Manag.,6 ก.ย. 2011 - 6 ก.ย. 2011