Conference

Article
ปัจจัยที่มีอิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่างราคารับซื้อ ไขมันนม ระดับการปนเปื้อน แบคทีเรีย และจำนวนโซมาติดเซลล์ในน้ำนมดิบที่ผลิตโดยสมาชิกของสหกรณ์โคนมแห่งหนึ่งในเขตภาคกลางของประเทศไทย
Conference
การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ลักษณะของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อปริมาณ คุณภาพ และรายได้จากการจำหน่ายน้ำนมของเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนโดยหน่วยงานเอกชนแห่งหนึ่งในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สกกรณ์โคนมมวกเหล็กจำกัด การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่างราคารับซื้อ ไขมันนม ระดับการปนเปื้อน แบคทีเรีย และจำนวนโซมาติดเซลล์ในน้ำนมดิบที่ผลิตโดยสมาชิกไปใช้ประกอบการกำหนดนโนบายส่งเสริมการผลิตและกำกับคุณภาพน้ำนมดิบ,1 ต.ค. 2008 - 17 ต.ค. 2010