Conference

Article
Three Dimensional Structure of Mulberry Leaf Lectin
Conference
การประชุมวิชาการครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
-
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากหม่อน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001599 ชื่อวิชา Thesis,1 ต.ค. 2006 - 31 ต.ค. 2007