Conference

การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนในข้าวโพดด้วยวิธีการผสมกลับร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
ประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่33
ชาติ
22 - 24 สิงหาคม 2007
อื่นๆ ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 003599 ชื่อวิชา Thesis,6 ก.ค. 2009 - 17 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003599 ชื่อวิชา Thesis,1 ก.ค. 2009 - 24 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 003597 ชื่อวิชา Seminar,5 ม.ค. 2009 - 12 ก.พ. 2009